Algemene voorwaarden

Uitvoering van de overeenkomst

 • Michelle de Bree zal de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De aanbiedingen en de prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het doorgaan van bijeenkomsten is altijd afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Aanmelding

 • Aanmelding is schriftelijk via de website/e-mail.
 • Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Voor bepaalde groepstrajecten is er een intake om gezamenlijk te bepalen of het traject past bij de deelnemer. De uiteindelijke beslissing neemt Michelle de Bree.

Annulering van groepstrajecten 

 • Annulering kan tot twee weken voor aanvang kosteloos, je krijgt het betaalde bedrag, verminderd met € 25,= administratiekosten, teruggestort.
 • Bij annulering na twee weken is de deelnemer verplicht 20% van het factuurbedrag te betalen. Reden van afzegging speelt hierbij geen rol.
 • Bij annulering na de start van het programma/traject, wordt 100% in rekening gebracht.
 • Annulering dient schriftelijk (per mail) bevestigd te worden.
 • Vervanging door een andere deelnemer bij annulering is mogelijk, dit in overleg met Michelle de Bree.
 • Indien Michelle de Bree een activiteit annuleert, wordt het gehele bedrag geretourneerd.

 

 

Aansprakelijkheid

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid wanneer er een groepsbijeenkomst of traject gevolgd wordt bij Michelle de Bree.
 • Michelle de Bree is nooit aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.
 • Michelle de Bree is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan een groepsbijeenkomst of traject.
 • Michelle de Bree aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemer gedurende de bijeenkomsten/trajecten.

Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 • Alle persoonsgegevens worden alleen voor eigen gebruik van Michelle de Breegebruikt en nooit verstrekt aan derden.

Geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Michelle de Bree partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwtjesbrief